BEL ME TERUG OF BEL 088 - 2450000 | Contact
Referenties
MB_1.jpgHoogveld_1.jpgDura-vermeer.jpgDJI.jpgBAM.jpgAB.jpgEnexis.jpgLogo Ce-EsterVolvo fabriek Gent IngeniumLogo VDV InspectiesLogo Brandweer TwenteLogo PostNL IngeniumLogo Kaercher IngeniumLogo Spie IngeniumLogo AldiLogo Ministerie van DefensieLogo DamenLogo Deventer ZiekenhuisLogo MennensLogo KentechLogo DAF TrucksDe Keurexpert

verkoop en leveringsvoorwaarden

Leveringsvoorwaarden

Algemene Leveringsvoorwaarden Ingenium B.V.
Veluwestraat 87
7559 LK Hengelo (ov)


Artikel 1:

1a. Definities


In deze Algemene Leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder:

 • Gebruiker: de gebruiker en opsteller van de Algemene Voorwaarden;
  Opdrachtgever/ klant: de wederpartij van de gebruiker en contractpartner;
 • Advies/ consult: Eenmalige specifieke aanbieding geldende gedurende de geldigheidsduur van de offerte of indien anders contractueel is overeengekomen;
 • Detachering: Aanbieding geldend voor bepaalde tijd die contractueel is overeengekomen;
 • Offerte: Aanbieding of overeenkomst opgesteld door de gebruiker. 

1b. Algemeen

 • Gebruiker en opdrachtgever gaan er vanuit dat nog de gebruiker, nog de opdrachtgever in relatie tot de uitvoering van de opdracht loonbelasting en/of sociale verzekeringspremies verschuldigd zullen zijn in verband met de werkzaamheden verricht door de gebruiker resp. diens werknemer(s).
 • De gebruiker en opdrachtgever zullen zich houden aan de regels van het integriteitprincipe.
 • De gebruiker zal zich desgewenst voor eigen rekening een deugdelijke verzekering afsluiten dan wel daarin deelnemen tegen beroepsaansprakelijkheid, inclusief aansprakelijkheid ingevolgde zogenaamde antimisbruikwetgeving, voortvloeiende uit de opdracht.

Artikel 2: Toepasselijkheid van de voorwaarden


2.1 Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen gebruiker en een opdrachtgever/ klant waarop de gebruiker deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.


2.2 De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met de gebruiker, voor de uitvoering waarvoor derden dienen te worden betrokken.


2.3 Eventuele afwijkingen zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.


2.4 De toepasselijkheid van eventuele inkoop-of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt van de hand gewezen.


2.5 Indien één of meerdere der bepalingen in deze Algemene Leveringsvoorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze Algemene Leveringsvoorwaarden volledig van toepassing.


2.6 Gebruiker en opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht worden genomen.


Artikel 3: Aanbiedingen en offertes


3.1 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is genoemd.


3.2 De door de gebruiker gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders is aangegeven. Gebruiker is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen 30 dagen worden bevestigd tenzij anders is aangegeven.


3.3 Prijzen: Genoemde bedragen opgenomen in de offerte zijn exclusief B.T.W. en/of (zakelijke) reiskosten, overige heffingen van overheidswege alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, waaronder verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven. De omvang van de reiskosten is opgenomen in de offerte.


3.4 Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

3.5 De staffelkortingen bij cursussen zijn van toepassing als een bedrijf twee of meer cursisten aanmeldt. Cursisten mogen op alternatieve data deelnemen.  


Artikel 4: Uitvoering van de overeenkomst


4.1 De gebruiker zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.


4.2 Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft de gebruiker het recht bepaalde werkzaamheden uit te laten voeren door derden.


4.3. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan de gebruiker aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan gebruiker aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan de gebruiker worden verstrekt. Indien de opdrachtgever nalatig is, heeft de gebruiker het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.


4.4 De gebruiker is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat de gebruiker is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor de gebruiker kenbaar behoorde te zijn.


4.5 Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd, kan de gebruiker de uitvoering van die onderdelen opschorten die tot een volgende fase behoren totdat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.


4.6 Opdrachtgever vrijwaart gebruiker voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan opdrachtgever toerekenbaar is.


Artikel 5: Contractsduur, uitvoeringstermijn


5.1. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd , tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.


5.2 Na afloop van deze schriftelijk overeengekomen periode vindt stilzwijgende verlenging plaats behoudens tijdige opzegging door de opdrachtgever of gebruiker zoals omschreven in artikel 11.
3. De overeenkomst die is aangegaan voor bepaalde tijd is nimmer een overeenkomst waarin de einddatum een fatale termijn is. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient de opdrachtgever de gebruiker derhalve schriftelijk in gebreke te stellen.


Artikel 6: Commitment Opdrachtgever


6.1. Bij elke aanbieding wordt een commitment van de opdrachtgever verwacht waarin de opdrachtgever te kennen geeft (contact) personen ter beschikking te stellen die de verantwoordelijkheid dragen voor het op de juiste manier(volgens offerte) uitvoeren van afgesproken activiteiten.


6.2 Bij alle aanbiedingen gebaseerd op detachering dient de opdrachtgever werkruimte ter beschikking te stellen aan de gebruiker.


6.3 Bij elke aanbieding is een overzicht opgenomen waarin evaluatie en (na)bespreking met de directie van de organisatie van de opdrachtgever, is opgenomen. Derhalve commiteert de opdrachtgever zich aan het volgen van het overzicht.


Artikel 7: Wijziging overeenkomst


7.1 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is, de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, dienen beide partijen (gebruiker en opdrachtgever) in onderling overleg, de overeenkomst tijdig aan te passen.


7.2 Indien beide partijen (gebruiker en opdrachtgever) overeenkomen, de overeenkomst te wijzigen c.q. aan te vullen, is het mogelijk dat de uitvoeringstermijn wordt aangepast hetgeen tot gevolg heeft dat de overeengekomen oplevertermijn eveneens wordt aangepast.


7.3 Indien de wijziging of aanvulling van de oorspronkelijke overeenkomst financiële en/ of kwalitatieve gevolgen heeft, wordt de opdrachtgever voortijdig geïnformeerd door de gebruiker.


7.4 Indien een vast honorarium is overeengekomen zal gebruiker daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.


Artikel 8: Geheimhouding klant/ opdrachtgegevens


8.1 Beide partijen (gebruiker en opdrachtgever) zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk indien dit door de gebruiker of opdrachtgever is aangegeven of indien dit uit de aard van de informatie voortvloeit.


8.2. Informatie ter beschikking gegeven door de opdrachtgever aan de gebruiker, wordt behandeld via de geheimhoudingsprocedure geldend voor Ingenium B.V.


8.3. De geheimhoudingsprocedure verloopt als volgt:

 • Vertrouwelijke informatie (indien aangemeld of voortvloeiende uit de aard van de informatie) ter beschikking gesteld door de opdrachtgever aan de gebruiker, wordt door alle medewerkers van Ingenium Bedrijfsadvies, vertrouwelijk behandeld.
 • De binnengekomen informatie wordt ingeschreven op een overzichtslijst door de aangewezen medewerker die in de overeenkomst tussen gebruiker en opdrachtgever, is vermeld.
 • Op de overzichtslijst wordt vermeld: de soort informatie, de vorm van de ter beschikking gestelde informatie, het aantal, doel van de ter beschikking gestelde informatie voor de gebruiker en bewaarplaats van de informatie.
 • De overzichtslijst blijft in bezit van de desbetreffende medewerker.
 • De ter beschikking gestelde informatie wordt na gebruik, in de daarvoor bestemde bewaarplaats geplaatst.
 • De bewaarplaats is afgesloten en niet toegankelijk voor derden.
 • Na afronding van de werkzaamheden voor de opdrachtgever, wordt de informatie vernietigd of geretourneerd aan de opdrachtgever al naar gelang de afspraak

8.4. Indien de opdrachtgever niet eens is met de standaard geheimhoudingsprocedure, kan een specifieke voorwaarde worden opgenomen in de overeenkomst.


Artikel 9: Integriteitprincipe


De gebruiker zal in de relatie met de opdrachtgever, er zorg voor dragen dat alle contacten, activiteiten, relaties voortvloeiende uit de activiteiten, volgens het principe van integriteit worden behandeld. Dit houdt in dat de gebruiker in haar relatie met de opdrachtgever rekening houdt door middel van:

 • Eerlijkheid in de relatie ten aanzien van het uitvoeren van de activiteiten.
 • Openheid van zaken.
 • Betrokkenheid bij de bedrijfsvoering van de opdrachtgever.
 • Consciëntie in het nakomen van afspraken.
 • Respect ten aanzien van de geheimhoudingsplicht.


Artikel 10: Intellectueel eigendom/ eigendomsvoorbehoud


10.1 Onverminderd het bepaalde in artikel 8 van deze voorwaarden behoudt de gebruiker zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet.


10.2 Alle door de gebruiker verstrekte rapporten, adviezen, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software, presentatie etc., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet door haar zonder voorafgaande toestemming van de gebruiker worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis worden gebracht van derden.


10.3 Tevens zijn alle verstrekte rapporten, adviezen, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software, presentaties etc. eigendom van gebruiker totdat de opdrachtgever alle navolgende verplichtingen uit alle met de gebruiker gesloten overeenkomsten is nagekomen.


10.4 Gebruiker behoudt tevens het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis wordt gebracht.


10.5 De opdrachtgever is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden nog op enige andere wijze te bezwaren.


10.6 Indien derden beslag leggen op de onder het eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is opdrachtgever verplicht gebruiker zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.


10.7 De opdrachtgever verplicht zich de onder de eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven.


10.8 Door gebruiker geleverde zaken, die krachtens het onder 10.1 en 10.2 van dit artikel bepaalde eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van de normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.


10.9 Voor het geval dat gebruiker zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de opdrachtgever reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan gebruiker of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van gebruiker zich bevinden en die zaken mede terug te nemen.


Artikel 11: Opzegging


11.1. Opzegging van een contract dient minimaal een maand voor het einde van de termijn te geschieden en geldt tegen het einde van de bedoelde termijn zoals genoemd in artikel
2. Opzegging kan uitsluitend schriftelijk plaats vinden waarbij de ontvangstdatum van de opzegging als opzegdatum geldt.


Artikel 12: Ontbinding van de overeenkomst


12.1. De vorderingen van de gebruiker op de opdrachtgever zijn onmiddellijk opeisbaar in de volgende gevallen:

 • Na het sluiten van de overeenkomst met de gebruiker en de gebruiker ter kennis genomen omstandigheden van de opdrachtgever, de gebruiker goede grond geven, te vrezen dat de opdrachtgever niet aan zijn plichten kan voldoen.
 • Indien de gebruiker, de opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is.


12.2 In de genoemde gevallen is de gebruiker bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, één en ander onverminderd het recht van de gebruiker, schadevergoeding te vorderen.


Artikel 13: Klachten/ gebreken


13.1 Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan de gebruiker.


13.2 Indien een klacht gegrond is, zal de gebruiker alsnog de werkzaamheden verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever schriftelijk kenbaar en inzichtelijk te worden gemaakt.


13.3 Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen dienstverlening niet meer mogelijk of zinvol is, zal de gebruiker slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 17.


Artikel 14: Betalingsstructuur


14.1 Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vast honorarium overeenkomen. Het vaste honorarium wordt aangeboden en overeengekomen exclusief BTW en reiskosten. Reiskosten zijn gebaseerd op de afstand tussen de huisvesting van de gebruiker en de huisvesting van de opdrachtgever vermenigvuldigd met het geldende reiskostenforfait hetgeen vermeld wordt in de aangeboden en overeengekomen offerte.


14.2 Indien geen vast honorarium wordt aangeboden , zal het honorarium worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren en kosten. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke uur- of dagtarieven van de gebruiker, geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen.


14.3 Eventuele kostenramingen zijn exclusief BTW.


14.4 Bij opdrachten met een looptijd van meer dan drie maanden zullen de verschuldigde kosten periodiek in rekening gebracht worden.


14.5 Indien de gebruiker met de opdrachtgever een vast honorarium of uurtarief overeenkomt, is de gebruiker niettemin gerechtigd tot verhoging van het honorarium of tarief. Gebruiker mag prijsstijgingen doorberekenen, indien de gebruiker kan aantonen dat zich tussen het moment van aanbieding en levering significante prijswijzigingen hebben voorgedaan ten aanzien van bijvoorbeeld lonen, opleiding, functiewijzigingen, inflatie en andere oorzaken.


14.6 Bovendien mag gebruiker het honorarium verhogen wanneer tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat de oorspronkelijk overeengekomen dan wel verwachte hoeveelheid werk in zodanige mate onvoldoende werd ingeschat bij het sluiten van de overeenkomst en zulks niet is toe te rekenen aan de gebruiker, dat in redelijkheid niet van de gebruiker mag worden verwacht de overeengekomen werkzaamheden te verrichten tegen het oorspronkelijk overeengekomen honorarium. Gebruiker zal de opdrachtgever in dat geval van het voornemen tot verhoging van het honorarium of tarief in kennis stellen. Gebruiker zal daarbij de omvang en de datum waarop de verhoging in zal gaan, vermelden.


Artikel 15: Betalingscondities


15.1 Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na het verstrijken van de betalingstermijn of indien anders is overeengekomen, op een door de gebruiker aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd/ gedeclareerd. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op.


15.2 Na het verstrijken van de factuurdata na 14 dagen of indien anders is overeengekomen, is de opdrachtgever in verzuim; de opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 2,5 % per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente geldt. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag.


15.3 In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de vorderingen van de gebruiker en de verplichtingen van de opdrachtgever jegens gebruiker, onmiddellijk opeisbaar.


15.4 Gebruiker heeft het recht de door de opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Gebruiker kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening aanwijst. Gebruiker kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.


15.5 Gebruiker heeft de mogelijkheid een kredietbeperkingstoeslag van 2% in rekening te brengen. Deze toeslag is niet verschuldigd bij betaling binnen 7 dagen na factuurdatum.


Artikel 16: Incassokosten


16.1 Is de opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de opdrachtgever. Indien opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige voldoening van een geldsom, dan verbeurt hij een dadelijk opeisbare boete van 15% over het nog verschuldigde bedrag. Dit met een minimum van € 50,00.


16.2 Indien de gebruiker aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen deze ook voor vergoeding in aanmerking.


16.3 De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van opdrachtgever.


16.4 Opdrachtgever is over de gemaakte incassokosten rente verschuldigd.


Artikel 17: Aansprakelijkheid


Indien de gebruiker aansprakelijk is, dan is die aansprakelijkheid als volgt begrensd:


17.1 De aansprakelijkheid van de gebruiker, voor zover deze door haar aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt, is beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar gedane uitkering.


17.2 Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van de gebruiker beperkt tot tweemaal de factuurwaarde van de opdracht, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.


17.3 In afwijking van hetgeen hierboven, in lid 2 van dit artikel is bepaald, wordt bij een opdracht met een looptijd langer dan 6 maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste 6 maanden verschuldigde honorariumgedeelte.


17.4 De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van de gebruiker of haar ondergeschikten.


17.5 Onder directe schade kan worden verstaan:


a. De redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden.


b. De eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van gebruiker aan de overeenkomst te laten beantwoorden tenzij deze niet aan gebruiker kunnen worden toegerekend.


c. Redelijke kosten gemaakt ter voorkoming of beperking van schade voor zover opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene leveringsvoorwaarden.


17.6 De gebruiker is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder inbegrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

17.7 Dat in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade is te wijten aan opzet of grove schuld van de gebruiker of zijn ondergeschikten.


Artikel 18: Vrijwaringen


18.1 De opdrachtgever vrijwaart gebruiker voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectueel eigendom op door de opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.


18.2 Indien opdrachtgever aan gebruiker informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert deze dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten.


Artikel 19: Risico-overgang


19.1 Het risico van verlies of beschadiging van de zaken die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op de opdrachtgever over op het moment waarop deze aan opdrachtgever juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van de opdrachtgever of van een door opdrachtgever aan te wijzen derden worden gebracht.


Artikel 20: Overmacht


20.1 Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld en noch krachtens de wet een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.


20.2 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet - voorzien waarop de gebruiker geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor de gebruiker niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van de opdrachtgever die leiden tot eventuele schade of oponthoud van de uitvoerende werkzaamheden, worden hieronder ook verstaan.


20.3 De gebruiker heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat de gebruiker haar verbintenis had moeten nakomen.


20.4 Tijdens overmacht worden de verplichtingen van partijen opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door partijen niet mogelijk is, langer dan 2 maanden duurt, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.


20.5 Indien de gebruiker bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde deel afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel geen zelfstandige waarde heeft.


Artikel 21: Geschillenbeslechting


21.1 De rechter in de woonplaats van de gebruiker is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft de gebruiker het recht haar wederpartij te dagvaarden voor de volgens de wet bevoegde rechter.


21.2 Partijen zullen eerst een beroep doen op de rechter nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.


Artikel 22: Toepasselijk recht


22.1. Op elke overeenkomst tussen gebruiker en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.


23. Persoonsgegevens

23.1 Persoonlijke gegevens worden in het klantensysteem van Ingenium B.V. opgeslagen om de cursusaanmeldingen te verwerken. Daarnaast gebruikt Ingenium B.V. de gegevens voor interne marketingdoeleinden, zoals bijvoorbeeld het toesturen van mailings. Ingenium B.V. hanteert bij het gebruik van persoonlijke gegevens de desbetreffende wetgeving en de richtlijnen van de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie.


Artikel 24: Wijziging en vindplaats van de voorwaarden


24.1. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te Enschede.


24.2. In geval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.


24.3. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de onderhavige opdracht.